Contact

Tạp Chí Điện Tử về Sức Khỏe và Làm Đẹp Yeutalk.com

Người chủ quản: Huy Tứ Bưng

Địa chỉ: 103 Trần Thị Hòe, P. 13, Tân Hiệp Chánh Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903120903

Email: huytubung@gmail.com